Nieuws

Tijdens Lockdown-biz kunt u ons bereiken:

CONTACTLIJST MEDEWERKERS

Werkgevers verstrekken soms renteloze en/of goedkope leningen aan hun personeelsleden.

Werkgevers verstrekken soms renteloze en/of goedkope leningen aan hun personeelsleden. Fiscaal vormt dit een belastbaar voordeel van alle aard dat gelijk is aan het verschil tussen de:

  • jaarlijkse referentievoet, vastgesteld per type lening; en

  • rentevoet die de werkgever aanrekent aan de ontlener-werknemer (of bedrijfsleider).

De referentierentevoeten worden jaarlijks gewijzigd. Ze verschillen al naargelang van het type lening. De percentages, van toepassing voor leningen toegekend in 2015, werden vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ten gevolge hiervan moet het voordeel van alle aard voor 2015 retroactief herzien/aangepast worden. Deze herziening is echter niet voor alle types van leningen jaarlijks aan de orde!

Wat betekent dit voor de publieke sector?

Indien een werkgever uit de publieke sector een renteloze of goedkope lening zou toestaan aan zijn personeelsleden, dan gelden dezelfde regels als in de privésector.

Juridische inhoud

1. Principe

De werkgever kan aan de werknemer (of bedrijfsleider) een lening toestaan tegen een intrestvoet beneden de gangbare intrest of zonder intrest.

Hierdoor ontstaat voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard.

2. Voordeel van alle aard

2.1. Berekening

Het belastbare voordeel is gelijk aan het verschil tussen:

  • de jaarlijkse referentierentevoet, vastgesteld per type lening; en
  • de door de werkgever aan de ontlener-werknemer (of bedrijfsleider) toegestane rente.

Voor de vanaf 1 januari 2015 toegekende leningen worden de volgende referentievoeten vastgelegd:

Hypothecaire leningen:

Referentierentevoet

- gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

2,47%

- andere leningen

2,41%

Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

8,16%

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd:

- leningen om aankoop wagen te financieren

0,09%

- andere leningen

0,20%

2.2. Herziening

Ten gevolge van de publicatie van de percentages, kan het voordeel van alle aard voor 2015 retroactief aangepast/herzien worden.

Deze herziening is echter niet voor alle types van leningen jaarlijks aan de orde.

Hypothecaire lening met vaste rentevoet
Het voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet van het jaar waarin de lening werd aangegaan en de rentevoet aangerekend aan de ontlener.

Voor een lening toegekend in de loop van 2015 moet het voordeel dus herzien worden naar aanleiding van de publicatie van de referentierentevoet begin 2016.

Van dan af ligt het percentage definitief vast gedurende de ganse looptijd van de lening.

Niet-hypothecaire lening - vaste looptijd

Ook hiervoor wordt het belastbaar voordeel berekend op basis van de referentierentevoet van het jaar waarin de leningovereenkomst werd gesloten.

Eens definitief vastgesteld, blijft die rentevoet van toepassing gedurende de volledige looptijd van de lening.

Niet-hypothecaire lening - geen welbepaalde looptijd

De referentierentevoet van een welbepaald jaar is van toepassing op de sommen waarover de ontlener tijdens datzelfde jaar heeft beschikt.

Enkel voor dit type van lening moet het voordeel van alle aard dus elk jaar opnieuw herzien worden.

3. Gevolgen werkgever

Door de bekendmaking van de percentages kunnen de voordelen van alle aard, ontstaan wegens het toekennen van een goedkope of renteloze lening, aangepast/herzien worden voor leningen toegekend vanaf inkomstenjaar 2015.

Voor leningen toegestaan vanaf inkomstenjaar 2016 gelden deze percentages ook, en dit in afwachting van de publicatie van de correcte percentages voor 2016. Deze laatste worden pas begin 2017 bekendgemaakt.

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX